Zwroty i reklamacje

SKŁADANIE REKLAMACJI

Formularz reklamacji
Wypełnij formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady, opis wady.
Wzór formularza:

Dowód zakupu
Do przesyłki zapakuj również kserokopię dowodu zakupu (faktura, paragon) - jest to niezbędne do rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych.

Reklamacja może zostać zgłoszona
- pisemnie na adres: Casada Polska Sp. z o. o., ul. Słowiańska 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub Serwis Casada Polska, ul. Szamotulska 29, 62-081 Chyby
- mailowo na adres: biuro@casada.pl lub
serwis@casada.pl- telefonicznie pod numerem +48 570 650 950

Odesłanie produktu
Zabezpiecz produkt - zapakuj go w taki sposób, aby nie uległ dodatkowemu uszkodzeniu podczas podróży do nas.
Pamiętaj, aby dołączyć wszystkie akcesoria i elementy produktu.

 

UWAGA! Casada Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
Jeżeli paczka wygląda na uszkodzoną - otwórz ją przy kurierze, wspólnie sprawdźcie, czy towar nie ucierpiał, a jeśli tak się stało - razem z kurierem wypełnij zgłoszenie reklamacyjne, skierowane do firmy kurierskiej.

***

1. Zaleca się aby Klient stosował się do w/w wskazówek, gdyż znacznie przyspiesza to procedurę obsługi reklamacji, wskazówki te jednak nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu procedury.

2. Casada Polska Sp. z o. o. ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

ZWROT TOWARU
W naszym sklepie dajemy konsumentom aż 30 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wyślij je na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

Casada Polska Sp. z o. o.
ul. Słowiańska 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane akcesoria oraz oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura).

Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ

Zwrot środków zostanie wykonany zgodnie z dokonaną formą płatności lub na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

<
Karta sklepowa
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.